Referat fra ordinært årsmøte i Modelljernbanemuseet lørdag 5. mars 2022

Ti medlemmer representert. Innkallelsen til årsmøtet, styrets årsberetning for 2021 og årsregnskapet for 2021 godkjent. President Stein Barli, kasserer Jan P. Krogh og styremedlem Hanne Chr. Dunker alle gjenvalgt ved akklamasjon. Kontingenten for 2023 fastsatt til 300,- kr. Styrets foreslåtte vedtektsendring: § 6 nytt 10. punktum. «Benkeforslag tillates ikke.» enstemmig vedtatt. Arbeidsplan for kommende år: Informere om oss og kontakte andre med samlinger. Neste årsmøte lørdag11. februar 2023 kl. 16.00 i Tegneseriemuseet, Brandbu.

Årsberetning 2021 for

MODELLJERNBANEMUSEET

Ordinært årsmøte ble satt i Hadelandsgården, Rosendalsvegen 5, 2760 Brandbu den 6. mars 2021 klokken 14.00. Hanne Chr. Dunker ble valgt til møteleder og Jan P. Krogh til referent. 10 medlemmer representert. Innkallelse, årsberetning og regnskap for 2020 enstemmig godkjent. Stein Barli gjenvalgt til president, Jan Petter Krogh til kasserer og Hanne Chr. Dunker til styremedlem. Alle valg var enstemmige. Årsmøtet fastsatte enstemmig kontingenten for 2022 til 100,- kr. Neste årsmøte ble fastsatt til lørdag 5. mars 2022 kl. 15.30 i Hadelandsgården, Brandbu.

Ekstraordinært årsmøte. Da foreningen ikke kunne registreres som Grasrotmottager av tippemidler så lenge virksomheten var formulert som generell innsats for modelljernbaner, vedtok styret å endre vedtektene slik at vi konsentrerer virksomheten. Dette ble gjort på et ekstraordinært årsmøte den 25. august. Ny § 2. Formål: Foreningen har til formål å eie og drive modelljernbaneutstillinger, tilgjengelige for almenheten, i Hadelandsgården i Brandbu, Gran på Hadeland. Formålet søkes oppnådd gjennom å arrangere modelljernbaneutstillinger, samle inn og ta vare på modelljernbanedeler, registrere enkeltobjekter og samlinger av modelljernbaner samt samle informasjon om hva som finnes av modelljernbaner.

Administrasjon. Telefon, e-post, post og konti i Toten Sparebank fungerer godt.

PR. Vi markedsfører oss via utvendige skilter, hjemmesiden, Google, Foreningsportalen i Gran, TripAdvisor og Facebook. Det er også lagt ut henvisning til foreningen på Tegneseriemuseets hjemmeside. Gjennom den er vi også synlige på Visit Norways, Visit Innlandets og Oslo Promotions hjemmesider.

Utstilling. Modelljernbaneutstillingene i Tegneseriemuseet fungerer bra. Vi har også endel utstilt for salg, men mye er bare arkivert. Noe av dette er det lagt ut bilder av på vår hjemmeside. Vi har fått god hjelp med lokomotivene av Tom Erik Ingvaldsen, en dyktig og hjelpsom modelljernbane-ekspert.

Informasjonsinnhenting. Arbeidet med å kartlegge andre samlinger i Norge er utsatt. Det planlegges å ta kontakt utover våren 2022.

Medlemmer/ økonomi. Det er 10 betalende medlemmer og da vi har minimale utgifter er økonomien tilfredsstillende.


VEDTEKTER

av 25. august 2021, sist endret 5. mars 2022

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er MODELLJERNBANEMUSEET.

§ 2. Formål

Foreningen har til formål å eie og drive modelljernbaneutstillinger, tilgjengelige for almenheten, i Hadelandsgården i Brandbu, Gran på Hadeland.

Formålet søkes oppnådd gjennom å arrangere modelljernbaneutstillinger, samle inn og ta vare på modelljernbanedeler, registrere enkeltobjekter og samlinger av modelljernbaner samt samle informasjon om hva som finnes av modelljernbaner.

§ 3. Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende.

§ 4. Medlemmer

Medlemskap kan enhver person eller juridisk enhet tegne.

§ 5. Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.

§ 6. Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, personlig eller via fullmakt, og alle medlemmer har én stemme. Ordstyrer velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring på foreningens hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest tre uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten. Benkeforslag tillates ikke.

§ 7. Årsmøtets oppgaver

a) Velge ordstyrer og referent.

b) Velge tellekorps (to personer) om dette kreves av noen tilstedeværende.

c) Kontroll av de tilstedeværendes stemmerett og fullmakter og tilsvarende kontroll av de innkomne poststemmene/ e-poststemmene.

d) Godkjennelse av innkallelsen til landsmøtet.

e) Styrets årsberetning.

f) Fjorårets regnskap.

g) Valg av president.

h) Valg av kasserer.

i) Valg av inntil 3 styremedlemmer.

j) Fastsettelse av kommende års kontingent.

k) Innkomne forslag.

l) Arbeidsplan for kommende år.

ml Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte.

§ 8. Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkallelse skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14. dagers varsel. Et ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallelsen.

§ 9. Styret

Foreningens styre på minst tre, høyst fem medlemmer er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret holder møter når presidenten eller et flertall av styremedlemmene ber om det. Styret skal iverksette årsmøtebestemmelser, oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instrukser for disse. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser samt representere foreningen utad. Styret er selvsupplerende.

§ 10. Signaturrett.

Presidenten og kassereren har har signaturrett hver for seg.

§11. Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan kun gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslaget må stå på sakslisten og det kreves 2/3 av de avgitte stemmene for å få endringen gjennomført.

§ 12. Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøter og krever 3/4 flertall. Foreningens aktiva skal efter oppløsningen og gjeldsavleggelsen tilfalle det formålet foreningen arbeider for å fremme, ved at aktiva blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøtet selv bestemmer. Ingen medlemmer har krav på noen av foreningens midler eller andel av disse.