Kontingenten er i 2024 kr. 300,- og i 2025 kr. 500,- Betales via giroene.


VEDTEKTER

av 25. august 2021, sist endret 7. mars 2024

§ 1. Foreningens navn. Foreningens navn er MODELLJERNBANEMUSEET.

§ 2. Formål. Foreningen har til formål å eie og drive modelljernbaneutstillinger, tilgjengelige for almenheten, i Hadelandsgården i Brandbu, Gran på Hadeland. Formålet søkes oppnådd gjennom å arrangere modelljernbaneutstillinger, samle inn og ta vare på modelljernbanedeler, registrere enkeltobjekter og samlinger av modelljernbaner samt samle informasjon om hva som finnes av modelljernbaner.

§ 3. Organisasjonsform. Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende.

§ 4. Medlemmer. Alle kan søke medlemskap. Søknaden må inneholde navn, adresse, alder og telefonnummer, helst også e-postadresse, samt bekreftelse på at søkeren er kjent med de plikter medlemskapet medfører i følge foreningens vedtekter. Søkeren må ha betalt den av årsmøtet fastsatte kontingenten før medlemskapet kan tre i kraft. Inn- og utmeldelse må skje skriftlig.

§ 5. Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet. Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.

§ 6. Årsmøte. Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, personlig eller via fullmakt, og alle medlemmer har én stemme. Ordstyrer velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring på foreningens hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest tre uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten. Benkeforslag tillates ikke.

§ 7. Årsmøtets oppgaver

a) Velge ordstyrer og referent.

b) Velge tellekorps (to personer) om dette kreves av noen tilstedeværende.

c) Kontroll av de tilstedeværendes stemmerett og fullmakter og tilsvarende kontroll av de innkomne poststemmene/ e-poststemmene.

d) Godkjennelse av innkallelsen til landsmøtet.

e) Styrets årsberetning.

f) Fjorårets regnskap.

g) Valg av president.

h) Valg av kasserer.

i) Valg av inntil 3 styremedlemmer.

j) Fastsettelse av kommende års kontingent.

k) Innkomne forslag.

l) Arbeidsplan for kommende år.

ml Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte.

§ 8. Ekstraordinære årsmøter. Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkallelse skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14. dagers varsel. Et ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallelsen.

§ 9. Styret. Foreningens styre på minst tre, høyst fem medlemmer er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret holder møter når presidenten eller et flertall av styremedlemmene ber om det. Styret skal iverksette årsmøtebestemmelser, oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver og utarbeide instrukser for disse. Styret behandler søknader om medlemskap og eksklusjonsforslag. Det administrerer og fører nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser samt representere foreningen og dens medlemmer samlet og enkeltvis utad. Styret er selvsupplerende.

§ 10. Signaturrett.  Presidenten og kassereren har har signaturrett hver for seg.

§11. Vedtektsendringer. Endring av disse vedtektene kan kun gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslaget må stå på sakslisten og det kreves 2/3 av de avgitte stemmene for å få endringen gjennomført.

§ 12. Oppløsning. Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøter og krever 3/4 flertall. Foreningens aktiva skal efter oppløsningen og gjeldsavleggelsen tilfalle det formålet foreningen arbeider for å fremme, ved at aktiva blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøtet selv bestemmer. Ingen medlemmer har krav på noen av foreningens midler eller andel av disse.

Årsberetning 2023 for

MODELLJERNBANEMUSEET

Ordinært årsmøte ble satt i Hadelandsgården, Rosendalsvegen 5, 2760 Brandbu den 11. februar 2023 klokken 16.00. Hanne Chr. Dunker ble valgt til møteleder og Jan P. Krogh til referent. 10 medlemmer representert. Innkallelse, årsberetning og regnskap for 2022 enstemmig godkjent. Stein Barli gjenvalgt til president, Jan Petter Krogh til kasserer og Hanne Chr. Dunker og Are Riksaasen (ny) til styremedlemmer. Alle valg var enstemmige. Årsmøtet fastsatte enstemmig kontingenten for 2024 til 300,- kr. Arbeidsplan: «Holde våre samlinger åpne og tilgjengelige for publikum. Informere om oss og kontakte andre med samlinger.» Enstemmig godkjent. Neste årsmøte ble fastsatt til lørdag 3. februar 2024 kl. 19.00 i Hadelandsgården, Brandbu.

Administrasjon/ økonomi. Det er 11 betalende medlemmer og vi fikk 2.000,- kr i støtte av Sparebankstiftelsen og 15.000,00 fra andre. Samarbeidet med Leseland, Riksmuseet og Tegneseriemuseet om lokaler og drift fungerer godt. Regnskapet viser overskudd.

PR. Vi markedsfører oss via IKIN, utvendige skilter, hjemmesiden, Google, Foreningsportalen i Gran, TripAdvisor og Facebook. Det er også lagt ut henvisning til foreningen på Tegneseriemuseets hjemmeside. Gjennom den er vi også synlige på Visit Norways, Visit Innlandets og Oslo Promotions hjemmesider.

Utstilling. Modelljernbaneutstillingene i Tegneseriemuseet fungerer bra. Vi har også endel utstilt for salg. Utstillingene er blitt supplert med en stor mengde togsett og skinner. Mange utstillingsrom er blitt til i samarbeide med Lekemuseet. Alt i alt har vi nå en mye større utstilling enn for et år siden.

Informasjonsinnhenting. Dette har det ikke vært kapasitet til å gjøre noe med i perioden da all tid har gått med til å ordne nye utstillinger. Det er også et spørsmål om vi kan påta oss en så enorm oppgave.